dambrauskas

 

 KANAUNINKAS VACLOVAS DAMBRAUSKAS
1878 - 1941


  Nuo 1925 m. – Kuršėnų klebonas. Prasidėjus karui ir vokiečių lėktuvams numetus keletą bombų ant Kuršėnų, gyventojai, jų tarpe ir kiti kunigai, išbėgo į kaimus, o kan. V. Dambrauskas, nors kitų kunigų ir buvo raginamas bėgti, pasiliko miestelyje, teikė sužeistiesiems sakramentus, laidojo užmuštuosius, saugojo bažnyčią.
Birželio 25 d. 18 val. kan. V. Dambrauskui išėjus iš bažnyčios, šventoriuje jį ir vieną bažnyčios tarną suėmė vietos milicininkai ir raudonarmiečiai, nuvarė į Kuršėnų dvarą, kur karo komendanto pareigas ėjo zootechnikas Bobrickis. Jis suimtuosius įsakė nuvaryti į Kuršėnų kompartijos būstinę.
  Ten buvo kompartijos sekretorius Justas Stupuras, komunistė Šeinė Monkovaitė, milicininkai Kasperavičius, Mockus, Kubilius, Damanskis, keli vietiniai bolševikai ir trys raudonarmiečiai karininkai.
Kompartijos sekretorius su milicininkais nuvyko į kleboniją daryti kratos ir atvaryti kitus klebonijoje esančius kunigus bei svečius. Kleboniją milicininkai nuodugniai iškrėtė. Po kratos iš klebonijos atsivarė šeimininkę Valeriją Laikūnaitę ir ten buvusius svečius.
Kompartijos sekretorius J. Stupuras, tardydamas kan. V. Dambrauską, pareiškė, kad jis jau seniai laukė progos, kada būsią galima jį likviduoti ir dabar toji proga pasitaikė. Po tardymo, kurio metu iš kanauninko buvo visaip tyčiojamasi, paskelbtas mirties nuosprendis ir jis su kitais suimtaisiais išvarytas į Kuršėnų dvaro parką.
  Čia suimtuosius sustatė aikštelėje, o kanauninką nuo jų pavedė apie 50 m. prie lėktuvo bombos išmuštos duobės. Į prie duobės pastatytą V. Dambrauską pirmoji artyn priėjusi iš pistoleto šovė Š. Monkovaitė ir pataikė jam į koją. Po to kanauninką ėmė kankinti bolševikai ir milicininkai. Jie jį badė durtuvais, daužė šautuvų buožėmis, galiausiai paleido į jį keletą šūvių.
 Nukankintąjį užkasė lėktuvo bombos išmuštoje duobėje. Nužudę kan. V. Dambrauską, kitus suimtuosius paleido sakydami, kad nesą įsitikinę jų kaltumu. Po šios egzekucijos žudikai susėdo į vežimus ir nuvažiavo Latvijos pusėn. Nužudyto kunigo lavonas buvo iškastas ir palaidotas Kuršėnų bažnyčios šventoriuje.
 Kuršėnų miesto parke pastatytas kryžius kun. V. Dambrauskui atminti. Jo vardu Kuršėnuose pavadinta gatvė.

Šaltiniai: Varnių Žemaičių vyskupystės muziejus:
http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=112&art=601&langID=1
Leidinys apie kun. V. Dambrauską: Kiriliauskas J., Tamošaitis R.,
“Kuršėnų kunigas kanauninkas V.Dambrauskas (1879-1941)”.- Kuršėnai, „Alfredo l-kla“, 2001, p.59

 

Daugiau informacijos PDF byloje

Go to top